Pehled motorovch lokomotiv vyrobench v KD v letech 1937 a 2000:

TypTypov oznaenZkaznkRok vrobyPoet
BN 27 uDM 700 B 27s. prmysl19371    
BN 40 uDM 700 B 40s. prmysl1934-393    
BN 80 uDM 760 B 80Prmysl Nmecko194010    
BN 40DM 1435 B 40s. prmysl1936-509    
BN 100DM 1435 B 100s. prmysl19381    
BN 100DM 1435 B 110s. prmysl1950-5210    
BN 100DM 1435 B 110Prmysl Polsko1950-523    
BN 60DM 1435 B 60s. prmysl1955-5768    
BN 60DM 1435 B 60Prmysl Maarsko19572    
CELKEM    DM 700-1435 B 27-110 1934-1957107    
T 47.0DE 760 BB 350SD (. 705.9)1954-5821    
TU 3DE 750 BB 350MPS SSSR1957-5845    
CELKEM    DE 750-760 BB 350 1954-195866    
T 211.0DM 1435 B 150SD (.700)1956-62167    
T 211.1DM 1435 B 150SD1956-572    
T 212.0DM 1435 B 200KD19611    
T 211.05DM 1435 B 150s. prmysl1957-62459    
BN 150DH 900 B 150s. prmysl1960-6110    
BN 150DM 1435 B 150Prmysl SSSR1958-619    
BN 150DM 1435 B 150Prmysl Polsko1958-605    
BN 150DM 1435 B 150Albnie19582    
BN 150DM 1435 B 150Bulharsko1959-6239    
BN 150DM 1435 B 150Prmysl NDR1958-6271    
BN 150DM 1435 B 150Irk19612    
BN 150DM 1435 B 150na1958-6041    
BN 150DM 1435 B 150Egypt1959-6117    
BN 150DM 1435 B 150Rumunsko1959-603    
BN 150DM 1676 B 150Indie19628    
CELKEM    DM, H 900-1676 B 150-200 1956-1962836    
T 434.0DE 1435 BB 700SD1953-578    
T 435.0DE 1435 BB 750SD (.720)1958-63145    
T 435.04DE 11524 BB 750SD19595    
T 435.05DE 1435 BB 750s. prmysl1958-6383    
T 435.05DE 1435 BB 750SD Albnie1959-628    
T 435.05DE 1435 BB 750Prmysl NDR1960-6216    
V 75DE 1435 BB 750DR NDR196220    
ME 2DE 1524 BB 750MPS SSSR1958-65522    
DES 3000DE 1435 BB 630I.R.R. Irk1961-7336    
DEC 630DE 1676 BB 630Prmysl Indie1964-7380    
T 458.0DE 1524 BB 750SSR1962-6520    
T 458.1DE 1435 BB 750SSR (.721)1963-71270    
T 458.1DE 1435 BB 750Albnie1965-728    
T 458.1DE 1435 BB 750Prmysl NDR19653    
T 458.1DE 1435 BB 750Prmysl Polsko19732    
CELKEM    DE 1435-1676 BB 630-750 1953-19731226    
T 304.0DH 1435 C 410KD19571    
T 306.0DH 1435 C 410s. prmysl19571    
T 324.0DH 1435 C 410SD19591    
T 334.0DH 1435 C 410SD (.710)1961-6689    
T 334.05DH 1435 C 410s. prmysl1961-66159    
T 334.05DH 1435 C 410Prmysl NDR1962-6663    
T 334.05DH 1435 C 410Prmysl Rumunsko1962-654    
T 334.05DH 1676 C 410Prmysl Indie1962-6510    
CELKEM    DH 1435-1676 C 410 1957-1965328    
T 658.0DE 1435 CC 1650SD19591    
T 698.0DE 1435 CC 1650SD1958-592    
T 678.0DE 1435 CC 2000SD (.775)1961-6417    
T 679.0DE 1435 CC 2000SD (.776)1961-6527    
DEM 2000DE 1435 CC 1850I.R.R. Irk196320    
CELKEM    DE 1435 CC 1650-2000 1957-196567    
T 444.0DH 1435 BB 700SD (.725)19582    
T 449.0DH 1524 BB 1300SD19602    
T 478.45DH 1435 BB 1800s. prmysl (.725)19651    
CELKEM    DH 1435-1524 BB 700-1800 1958-19655    
T 478.1DE 1435 BB 1500SD (.751)1964-71230    
T 478.2DE 1435 BB 1500SD (.752)1969-7082    
CELKEM    DE 1435 BB 1500 1964-1971312    
T 669.0DE 1435 CC 1350SD (.770)19631    
T 669.51DE 1520 CC 1350SD (.770.8)1983-8410    
T 669.55DE 1520 CC 1350s. prmysl1974-832    
T 669.05DE 1435 CC 1350s. prmysl1977-8941    
DEC 120DE 1676 CC 1210Prmysl Indie1973-7512    
S 200DE 1435 CC 1350Prmysl Polsko1966-89143    
T 669.1DE 1435 CC 1350SD Albnie1968-9062    
DES 3100DE 1435 CC 1100I.R.R. Irk1979-82100    
LDE 1500DE 1435 CC 1350SD Srie198325    
ME 3DE 1520 CC 1350MPS SSSR1963-885941    
ME 3DE 1520 CC 1350Prmysl SSSR1981-85105    
ME 3EDE 1520 CC 1350MPS SSSR1987-89246    
ME 3TDE 1520 CC 1350MPS SSSR1984-911162    
ME 3TDE 1520 CC 1350SNS1994-955    
CELKEM    DE 1435-1676 CC 1100-1350 1963-19957855    
ME 5DE 1520 BBBB 2000MPS SSSR1986-9012    
T 476.05DE 1435 BB 1650s. prmysl19721    
T 499.0DE 1435 BB 2400SD19742    
T 478.3DE 1435 BB 1325 kWSD1968-77408    
T 478.4DE 1435 BB 1460 kWSD1975-8086    
CELKEM    DE 1435 BB 1325-1460 kW 1968-1980497    
T 475.15DE 1435 BB 880 kWs. prmysl19702    
T 448.05DE 1435 BB 880 kWs. prmysl1973-89421    
T 448-PDE 1435 BB 880 kWPrmysl Polsko1977-89171    
T 448.1DE 1435 BB 2x327 kWPrmysl SR19971    
T 466.2DE 1435 BB 880 kWSD (.742)1977-86453    
T 466.25DE 1435 BB 880 kWSD (.742)1983-8641    
T 466.3DE 1435 BB 880 kWSD (.743)1988-8910    
CELKEM    DE 1435 BB 880 kW 1970-19971099    
D 12 EDE 1000 BB 736 kWSD Vietnam1985-9040    
BB 1000DE 1000 BB 736 kWSD Kamboda1991-944    
CELKEM    DE 1000 BB 736 kW 1985-199444    
T 457.0DE 1435 BB 600 kWSD (.730)1978-8817    
T 457.05DE 1435 BB 600 kWs. prmysl1978-8942    
T 457.1DE 1435 BB 600 kWSD (.731)1988-9261    
T 457.1DE 1435 BB 800 kWSD (.731)19921    
T 457-JDE 1435 BB 600 kWPrmysl Jugoslvie19881    
T 419.0DE 1435 BB 600 kWs. prmysl1983-8612    
T 419.1DE 1435 BB 600 kWs. prmysl1988-9219    
T 419-PDE 1435 BB 600 kWPrmysl Polsko19881    
CELKEM    DE 1435 BB 800-600 kW 1978-1992154    
TA 436.0DA 1435 BB 600 / 150 kWKD Hybrid19861    
A 219.0DE 1435 Bo 165 kWKD Aku19931    
T 234.0DE 1435 Bo 250 kWSD (.704)1988-9220    
T 237.0DE 1435 Bo 250 kWPrmysl R19881    
T 234.0DE 1435 Bo 220 kWPrmysl R19922    
T 238.0DE 1435 Bo 250 kWs. prmysl1991-9452    
T 238.0DE 1435 Bo 250 kWPrmysl Maarsko19912    
. 708DE 1435 Bo 300 kWesk drhy1995-9712    
. 708DE 1435 Bo 300 kWs. prmysl19971    
. 708DE 1435 Bo 300 kWesk drhy20001    
CELKEM    DE 1435 Bo 220-300 kW 1988-200091    
T 239.1DE 1435 Bo 327 kWPrmysl R + SR1992-9636    
T 239.1DE 1435 Bo 327 kWPrmysl USA19961    
T 239.1DE 1435 Bo 327 kWPrmysl Jugoslvie20002    
T 239-SDE 1435 Bo 327 kWPrmysl vcarsko19941    
T 239.CATDE 1435 Bo 375 kWKD - JLS19991    
T 239.2DE 1435 Bo 390 kWKD - prototyp19991    
Bde 410DE 1435 Bo 310 kWSD Kamboda19942    
CELKEM    DE 1000-1435 Bo 310-390 kW 1992-200044    
735/714DE 1435 BB 2x250 kWesk drhy19932    
735/714DE 1435 BB 2x300 kWesk drhy1993-9756    
CELKEM    DE 1435 BB 2x(250-300) kW 1993-199758    
Celkov poet lokomotiv1937-200012803